Wie leveren een bijdrage aan deze website

Het kennisnetwerk verward gedrag draagt met praktische kennis bij aan een effectieve en mensgerichte aanpak van verward gedrag. Dit doen we door overzicht en samenhang te bieden in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag. Dat doen wij met deze organisaties.

CCV (Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.
hetccv.nl

MIND (Landelijk platform rondom GGZ onderwerpen vanuit patiënt en familie perspectief)

MIND is gericht op voorkomen van psychische problemen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Wij werken met onze lidorganisaties, aangesloten regionale cliëntorganisaties, cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen samen aan het bundelen, verder ontwikkelen en verspreiden van ervaringskennis.
wijzijnmind.nl

Movisie (Sociale vraagstukken)

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 
www.movisie.nl

Phrenos (Behandeling, herstel en voorkómen van ernstige psychische aandoeningen, waaronder psychosezorg)

De prioriteiten van Kenniscentrum Phrenos liggen op het gebied van kennisontwikkeling, -overdracht, -implementatie en probleemsignalering op het werkgebied van herstel en preventie van ernstige psychische aandoeningen. Phrenos vormt met de 38 aangesloten instellingen (GGz en RIBW’s) een lerend kennisnetwerk op voornoemde terreinen.
www.kenniscentrumphrenos.nl

Platform 31 (Kennisnetwerk stad en regio)

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken.
www.platform31.nl

Trimbos-instituut (Geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs)

Wij richten ons op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.
www.trimbos.nl

Vilans (Langdurende zorg)

Onderzoek, kennis ontwikkeling en -deling, advisering en hulp bij implementatie. Gericht op verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, gemeenten en onderwijs.
www.vilans.nl

ZonMw (stimulering gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.
www.zonmw.nl