Handreikingen

Op deze pagina staan links naar handreikingen rondom verward gedrag. Ze zijn opgedeeld in tools (praktische middelen) en onderzoeksrapporten.

Tools (praktische middelen)

Checklist: Betrekken familie en familieorganisatie (tool)

In de praktijk blijkt dat niet elke gemeente alle relevante organisaties gemakkelijk weet te vinden. Deze checklist helpt je een eind op weg.

Handreiking voor kansrijk samenwerken (tool)

Deze handreiking geeft tips en advies over hoe je aan de slag kunt gaan voor uitstromers uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang.

Stappenplan voor het in beeld brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen (tool)

Deze publicatie helpt bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.

Factsheet: Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen (tool)

De factsheet gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van de mensen zelf en hun naasten.

Voor wie: gemeenten.

Factsheet Digitale zorg (tool)

In deze factsheet staat wat mensen met psychische klachten zelf belangrijk vinden bij digitale zorg.

Toolkit Omgaan met personen met verward gedrag (tool)

Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen, blijkt uit onderzoek van Aedes.

Buurtinstrument: Personen met verward gedrag (tool)

Waar kunnen buurtbewoners terecht met signalen en wat kunnen ze zelf doen? Handelingsperspectieven en goede praktijkvoorbeelden staan centraal.

Kennisbundel verward in de wijk (tool)

Je leest over het herkennen en begrijpen van ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen veroorzaken en de organisatie van zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag (landel

Factsheets Verward gedrag en Verward gedrag nader bekeken (tool)

In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan.

Onderzoeksrapporten

Waarde zelfregiecentra en herstelinitiatieven (onderzoeksrapport)

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van MIND een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven.

Zorg voor mensen in psychische crisis (onderzoeksrapport)

Het veranderingsproces van de zorg in Nederland dat drie jaar geleden werd ingezet is nog in volle gang.

Wijk GGD (onderzoeksrapport)

Het CCV begeleidt gemeenten bij de invoering van wijk-GGD'ers. Maatwerk staat daarbij voorop.

Voor wie: gemeenten

Veiligheidsbeleving beïnvloeden (onderzoeksrapport)

Samenleven met mensen die soms verward zijn, kan bij buurtbewoners ook onveiligheidsgevoelens oproepen. Kun je hier iets mee in een wijk? Is dit beïnvloedbaar? Lees erover in dit kennisdossier.

Vijf kenmerken van een buurt voor iedereen (onderzoeksrapport)

Een buurt voor iedereen, dat is niet eenvoudig. Movisie keek mee in de praktijk en onderbouwde werkzame elementen die bijdragen aan een buurt voor iedereen.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis (onderzoeksrapport)

Steeds vaker blijven mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen in hun eigen huis wonen en komen de hulpverleners bij hen thuis. Deze beweging zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven

Mens tussen de mensen: Handboek GGZ in de wijk Amsterdam Zuid (onderzoeksrapport)

Met deze interventie is sinds 2014 ervaring opgedaan in stadsdeel Amsterdam Zuid.

Uitleg en gebruik herstelacademies (onderzoeksrapport)

De Werkplaats Herstelondersteuning heeft een brochure Herstelacademie uitgegeven.

GGZ in de wijk (onderzoeksrapport)

Sociale professionals en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Want iedereen hoort erbij in een inclusieve samenleving.

Voor wie
gemeenten

Rust in crisis (onderzoeksrapport)

Veel van het huidige aanbod is in eerste instantie ontwikkeld door een kleine groep creatieve, gedreven of gefrustreerde mensen die dachten: dat kunnen wij anders of beter doen!