Handreikingen

Op deze pagina staan links naar handreikingen rondom verward gedrag. Ze zijn opgedeeld in tools (praktische middelen) en onderzoeksrapporten.

Onderzoeksrapporten

Een artikel over de resultaten van dit onderwijsproject en achtergrondinformatie over het project zijn nu te lezen.

Het doel van dit project is een versnelling aan te brengen in de doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart zowel op lokaal als landelijk niveau.

Mensen met ernstigste psychische of psychosociale problemen, mensen met dementie of LVB.

Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart, met veel aandacht voor de opbrengst, de toepassing en de overdraagbaarheid

Veruit de meeste mensen met psychische aandoeningen zijn geen ‘verwarde personen’ die gevaarlijk zijn of voor overlast zorgen. Zo willen de meeste in een gewone baan aan de slag.

In de MJA BW MO werken diverse landelijke organisaties een aantal jaren samen om te komen tot sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Je leest over het herkennen en begrijpen van ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen veroorzaken en de organisatie van zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag (landel

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van MIND een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven.

Het veranderingsproces van de zorg in Nederland dat drie jaar geleden werd ingezet is nog in volle gang.

Het CCV begeleidt gemeenten bij de invoering van wijk-GGD'ers. Maatwerk staat daarbij voorop.

Voor wie
gemeenten

Samenleven met mensen die soms verward zijn, kan bij buurtbewoners ook onveiligheidsgevoelens oproepen. Kun je hier iets mee in een wijk? Is dit beïnvloedbaar? Lees erover in dit kennisdossier.

Een buurt voor iedereen, dat is niet eenvoudig. Movisie keek mee in de praktijk en onderbouwde werkzame elementen die bijdragen aan een buurt voor iedereen.

Steeds vaker blijven mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen in hun eigen huis wonen en komen de hulpverleners bij hen thuis. Deze beweging zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven

Met deze interventie is sinds 2014 ervaring opgedaan in stadsdeel Amsterdam Zuid.

De Werkplaats Herstelondersteuning heeft een brochure Herstelacademie uitgegeven.

Sociale professionals en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Want iedereen hoort erbij in een inclusieve samenleving.

Voor wie
gemeenten

Veel van het huidige aanbod is in eerste instantie ontwikkeld door een kleine groep creatieve, gedreven of gefrustreerde mensen die dachten: dat kunnen wij anders of beter doen!

Tools (praktische middelen)

De handreiking ‘Meldpunten niet acuut. Handvatten voor gegevensverwerking‘ is een product van het ondersteuningsproject meldpunt niet-acute zorg.

Deze handleiding geeft werkers in de maatschappelijk opvang kennis over factoren die bijdragen aan onbegrepen gedrag en hoe je hier adequaat mee om kunt gaan.

De Hulpkaart is voor iedereen die denkt in een situatie te kunnen komen waarin hij de regie kwijt is of geen woorden kan geven aan behoeftes wanneer zijn gedrag niet begrepen wordt.

Deze toolkit is samengesteld voor groepen professionals uit een bepaalde regio, dorp of wijk om elkaar te helpen bij de ondersteuning van mensen die verward gedrag tonen.

Met deze interventie is sinds 2014 ervaring opgedaan in stadsdeel Amsterdam Zuid.

Vilans en MEE NL hebben drie persona’s beschreven die je inzicht geven in de signalen van verward gedrag bij mensen met beperking.

De leidraad LVB in het vizier bestaat uit 40 tools en methoden die je helpen bij het begeleiden van mensen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en dru

Hoe kunnen overlastsituaties worden voorkomen? Hoe kan samenwerking rondom personen met verward gedrag worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve aanpakken zijn er?

In de praktijk blijkt dat niet elke gemeente alle relevante organisaties gemakkelijk weet te vinden. Deze checklist helpt je een eind op weg.

Deze handreiking geeft tips en advies over hoe je aan de slag kunt gaan voor uitstromers uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang.

Deze publicatie helpt bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.

De factsheet gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van de mensen zelf en hun naasten.

Voor wie: gemeenten.

In deze factsheet staat wat mensen met psychische klachten zelf belangrijk vinden bij digitale zorg.

In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan.

Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen, blijkt uit onderzoek van Aedes.