Agenda

Hier staan evenementen en subsidieoproepen rondom het onderwerp verward gedrag.

april 2021

9

Een eigen plek, een sociaal netwerk én meedoen in de samenleving, zijn positief van invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Oók bij mensen met ernstige psychiatrische problematiek. De U16 zet daarom samen de schouders onder de beweging van intramurale behandeling naar een op herstel gerichte ambulante begeleiding in de buurt. In deze inspiratiesessie verkennen we samen aansprekende praktijken van wijk- en herstelgerichte ggz in de U16. Hoe werken deze praktijken – ondanks bestaande structuren, verschillende wetten met bijbehorende schotten – aan deze omslag? Wat leren we van deze voorbeelden, wat zijn hun toekomstdromen en welke stappen zijn er nog nodig om deze dromen dichterbij te brengen?

Programma

  • Floortje Scheepers, psychiater en hoogleraar innovatie aan het UMC Utrecht en directeur wetenschap bij kenniscentrum Phrenos, neemt ons mee in de ingewikkeldheid van de mens: pasklare oplossingen zijn er niet, zo luidt haar betoog. Wat wel werkt? De DSM bril afzetten én werken vanuit het persoonlijke verhaal van de mens waar het om gaat.
  • Na dit pleidooi voor persoonsgericht werken zoomen we in op de ggz gebiedsteams Utrecht en de gebiedsgerichte praktijken van Kwintes in de regio. Desire van Pel (ervaringsdeskundige bij Kwintes), Jaap Burggraaf (projectleider Kwintes) en Joost Coffeng (gebiedscoördinator bij Lister) laten ons zien hoe zij aansluiten bij de behoefte en eigenheid van mensen zelf en aanpakken van betrokken behandelaars, ondersteuners en informeel netwerk integreren. Hoe draagt dit bij aan een volwaardig en betekenisvol leven van de mensen waar het om gaat? Welke lessen kunnen zij delen en wat is hun toekomstdroom?
  • Tot slot geeft Martijn Kole (adviseur Raad van Bestuur van Lister, medeoprichter Enik Recovery college) ons een inkijkje in een voor Nederland relatief nieuwe manier van werken: Peer-supported Open Dialogue (POD). Dit is een methode voor de organisatie en inhoud van een zorgpraktijk bij psychische crises en ernstige psychische problemen, gericht op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Martijn en Desire illustreren de kracht van deze aanpak door ons te laten zien hoe POD werkt. Gezamenlijk reflecteren we hierop. Welke inzichten geeft dit en wat zou dit kunnen betekenen voor de volgende stap van wijk- en herstelgerichte ggz in de buurt? We sluiten af met de geleerde lessen en gaan met concrete inzichten, waarmee we onze eigen praktijk vanuit het principe ‘de mens centraal’ kunnen versterken, naar huis.
  • We sluiten af met de geleerde lessen en gaan met concrete inzichten, waarmee we onze eigen praktijk vanuit het principe ‘de mens centraal’ kunnen versterken, naar huis.

Achtergrond

Deze inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal. De inspiratiereeks is toegankelijk voor een ieder – van uitvoerders, beleidsmakers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders binnen gemeenten, zorg/welzijn en woningbouw – binnen de regiogemeenten of Wmo-regio’s van U16. Doel is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op dat wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren

Meld je hier aan

15

We nodigen je van harte uit voor het minisymposium Crisismanagement bij verward gedrag op donderdag 15 april van 14.45 tot 17.00 uur. Dr. Roland van de Sande van de Parnassiagroep en de heer Frank van Riet van de Politie Rotterdam nemen ons mee in een crisissituatie met een verwarde persoon. Wat gebeurt er? Wie zijn erbij betrokken? Hoe te handelen? Als deelnemer help je actief mee om de situatie te ontrafelen. 
 

Vanaf 14.45 uur ben je welkom op de digitale campus van GoMeet waar je als zelfontworpen avatar het eiland kunt verkennen en andere deelnemers kunt ontmoeten voordat om 15.00 uur het programma begint.

  • Opening
  • Levendige presentatie van de casus die als een rode draad door het symposium loopt
  • Bespreken casus in groepjes
  • Nabespreking met experts
  • Afronding; na afloop is er gelegenheid om nog informeel na te praten

Nieuwsgierig geworden? We ontmoeten je graag!

Meld je aan

22

Dit thema draait om het toerusten van huidige en toekomstige professionals die werken met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid . Er is al veel aan kennis en inzichten opgedaan waarmee professionals en beleid kunnen worden ondersteund. Het belangrijkste? Dat het draait om de leefwereld van degene om wie het gaat. Daarnaast is het cruciaal om van elkaar te leren, vanuit meerdere disciplines en domeinen. Denk aan ervaringskennis uit zorg, welzijn en veiligheid. En aan inzichten uit de sociale wetenschappen.

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. 

May 2021

27

Wie werkt aan een integrale aanpak van de hulp en ondersteuning aan mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, komt voor stevige uitdagingen te staan. Regio’s hebben te maken met verschillende organisatiestructuren, verantwoordelijkheidsverdelingen op meerdere niveaus, diverse wettelijke regelingen en meerdere financieringsinstrumenten. Hoe kun je dat alles het beste organiseren?

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. 

juni 2021

24

Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid wonen steeds vaker en langer thuis. Dat vraagt wat van hen zelf. Maar ook van de samenleving, hun medemensen en organisatiestructuren. Kwetsbaarheid is dus in beweging. Dit laatste thema brengt alle voorgaande thema’s bij elkaar. We kijken met behulp van de geleerde lessen vooruit. Hoe realiseren we met elkaar een meer inclusieve samenleving?

Van januari tot en met juni 2021 zijn zes live talkshow gepland onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.